Close

KLIKNIJ I ZAPISZ SIĘ NA KONSULTACJĘ TRENINGOWĄ

Regulamin udziału w zajęciach grupowych

Postanowienia ogólne

 1. Uczestnik korzysta z zajęć grupowych po wcześniejszym wykupieniu karnetu lub wejścia jednorazowego.
 2. Czas trwania zajęć grupowych zależny jest od ich rodzaju. Zazwyczaj zajęcia trwają 60 minut i nie przekraczają 90 minut.
 3. Uczestnik zajęć używa wyposażenia i urządzeń Studia wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Studio nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez Uczestnika.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do punktualnego przychodzenia na zajęcia.
 5. Wykupienie zajęć oraz udział w zajęciach jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu Studia Terapia.

Wejścia jednorazowe, karnety

 

 1. W Studiu TERAPIA obowiązują karnety wejściowe ważne przez 4 tygodnie:
  – karnet na 4 zajęcia
  – karnet na 8 zajęć
 2. Koszt udziału w zajęciach nie zawiera ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 3. Po upływie terminu ważności karnetu, niewykorzystane zajęcia przepadają, nie są zwracane za nie pieniądze oraz nie mogą zostać przepisane na kolejny miesiąc.
 4. Karnet jest przypisany do jednej osoby. Studio zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Uczestnika.
 5. Karnety zakupione w ramach promocji obowiązują zgodnie z warunkami poszczególnych promocji.
 6. Zakupione karnety nie podlegają zwrotom.

 

Rezerwacja miejsc, nieobecności oraz zawieszenie karnetu

 1. Udział w pierwszych zajęciach zapewnia rezerwacja miejsca dokonana poprzez wysłanie wiadomości na adres treningi@studioterapia.pl. Kolejnych rezerwacji Uczestnik dokonuje samodzielnie, poprzez Strefę Klienta dostępną online. Wszyscy uczestnicy zajęć muszą mieć wpłaconą kaucję w Portfelu wirtualnym, w Strefie Klienta, w wysokości 40 zł.
 2. Rezerwacji na zajęcia należy dokonać przynajmniej do 8h przed zajęciami, a w przypadku zajęć porannych do godziny 19:00 dnia poprzedniego.
 3. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona.
 4. Pierwszeństwo na zajęcia mają osoby, które dokonały rezerwacji miejsca.
 5. W przypadku rezerwacji mailowej, w wiadomości należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz rodzaj zajęć i termin.
 6. Nieobecność należy zgłosić najpóźniej 8h przed zajęciami, a w przypadku zajęć porannych (tj.rozpoczynających się do godz. 12:00 włącznie), nieobecność można zgłosić do godziny 19:00 dnia poprzedniego. Odwołanie rezerwacji, zgodnie z wyznaczonym czasem, jest możliwe drogą mailową (treningi@studioterapia.pl), telefonicznie pod numerem 665 560 060 lub poprzez fanpage Studia.
 7. Zachowanie terminu zgłoszenia nieobecności daje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie, w ramach ważnego karnetu.
 8. Brak zgłoszenia nieobecności na zajęciach, po wcześniejszej rezerwacji miejsca, będzie potraktowane jako obecność na zajęciach. Spowoduje to jednocześnie utratę kaucji lub jednego z wykupionych wejść w ramach karnetu.

 

Płatności

 1. Sprzedawcą usług jest Studio TERAPIA Paweł Laurów z siedzibą przy ulicy Pieskowa Skała 9/u3 Warszawa, NIP: 521-316-14-45.
 2. Zakupu usług można dokonać przelewem na rachunek bankowy lub poprzez platformę Przelewy24, dostępną w Strefie Klienta na stronie internetowej www.studioterapia.pl. Numer rachunku do przelewów internetowych: 31 1140 2004 0000 3802 7486 1911.
 3. Studio TERAPIA zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informację o planowanej zmianie, na Recepcji oraz na stronie internetowej https://studioterapia.pl .
 4. Reklamacje karnetów zakupionych online są rozpatrywane w ciągu 2 tygodni.
 5. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy i do rezygnacji z zakupionego karnetu, do czasu skorzystania z pierwszych zajęć objętych karnetem. Po pierwszym wejściu na zajęcia rezygnacja z zakupionego karnetu jest niemożliwa, a umowa trwa do czasu jej zakończenia.

 

Warsztaty i wydarzenia w Studiu Terapia

 1. Ilość miejsc na warsztatach i innych wydarzeniach organizowanych w Studiu TERAPIA jest ograniczona.
 2. Rezerwacja wstępna miejsca na wydarzeniu organizowanym przez Studio, dokonywana jest na okres 2 dni. Po upływie tego terminu i braku wpłaty przez osobę, dla której miejsce zostało zarezerwowane, rezerwacja zostaje anulowana.
 3. O gwarantowanej rezerwacji miejsca decyduje wpłata pełnej, bezzwrotnej kwoty za warsztat, na numer konta przesłany drogą mailową.
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika z wydarzenia (warsztatu), Studio nie zwraca wpłaconej przez uczestnika kwoty za udział w wydarzeniu.
 5. Studio zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia bez podania przyczyny. W sytuacji odwołania warsztatu, wpłacona przez uczestnika kwota zostanie mu zwrócona.

 

Bezpieczeństwo i zasady obowiązujące w Studiu

 1. Przed zajęciami Uczestnik jest zobowiązany skorzystać z szatni, gdzie przebierze się w strój sportowy i zmieni obuwie. Każdy Uczestnik otrzymuje kluczyk do zamykanej szafki, w której powinien zostawić rzeczy osobiste.
 2. Podczas ćwiczeń Uczestnika obowiązuje strój sportowy i zmienione obuwie (sportowe) lub brak obuwia w zależności od rodzaju zajęć. Uczestnik powinien posiadać również wodę lub inny napój np. izotoniczny, aby uzupełniać utracone płyny podczas treningu. Uczestnik jest zobowiązany poinformować Trenera/pracownika TERAPII o problemach zdrowotnych mających wpływ na przebieg treningu. W przypadku ujawnienia się nietypowych dolegliwości podczas treningu, Uczestnik może zostać poproszony o dodatkową konsultację lekarską. W szczególnych przypadkach treningi/karnet mogą zostać zawieszone, do czasu skonsultowania się z lekarzem.
 3. Zabronione jest korzystanie z usług TERAPII przez Uczestnik będącego pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających i psychoaktywnych.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do TERAPII w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i wynikający z ich właściwości. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody na terenie TERAPII, wyrządzone przez działanie własne.
 5. Niestosowanie się do próśb i zaleceń pracowników TERAPII, dotyczących zachowania, wykorzystania sprzętu etc. może
  skutkować zawieszeniem/anulowaniem aktualnie wykupionych karnetów bez możliwości zwrotu niewykorzystanych środków.
 6. Uczestnik ćwiczy na własną odpowiedzialność, Studio TERAPIA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestnika na skutek wypadków spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem sprzętu, zakładaniem zbyt dużych obciążeń, niestosowaniem się do poleceń trenera itp.
 7. Uczestnik akceptując regulamin, zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Studia, z tytułu uszczerbku na zdrowiu, bądź pogorszenia się stanu zdrowia, w związku z uczestnictwem w zajęciach.
 8. Uczestnik przed zajęciami powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do udziału w zajęciach. Osoby przyjmujące leki, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne i psychiczne, nie mogą brać udziału w zajęciach.
 9. Szafki w szatni są udostępniane Uczestnikom tylko na czas zajęć. Po zakończeniu zajęć Uczestnicy zobowiązani są pozostawić szafkę zamkniętą, a kluczyk w zamku szafki.
 10. Za zgubiony lub zniszczony kluczyk Uczestnik pokrywa koszty dorobienia kolejnego w wysokości 50 zł.
 11. Studio nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie Studia. W przypadku stwierdzenia ewentualnej kradzieży należy niezwłocznie poinformować Recepcję Studia, która zobowiązuje się zgłosić zaistniałą sytuację na policję.
 12. Uczestnik powinien powiadomić Instruktora w przypadku, gdy są to jego pierwsze tego typu zajęcia.
 13. Osoby z kontuzjami lub w ciąży powinny skonsultować z lekarzem udział w zajęciach. Takie osoby uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 14. Uczestnik powinien powiadomić Instruktora o swoich problemach zdrowotnych i kontuzjach.
 15. Osoby niepełnoletnie mogą ćwiczyć jedynie pod opieką opiekuna, na jego odpowiedzialność lub dostarczyć zaświadczenie od rodziców, w którym zgadzają się na uczestnictwo ich podopiecznego w zajęciach (wiek 15-18 lat).
 16. Osoby przebywające na terenie Studia są zobowiązane do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż.
 17. Studio TERAPIA nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Studia oraz osób działających z ramienia Studia.
 18. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje Uczestników powstałe na terenie Studia.

 

Polityka prywatności

 1. Studio Terapia korzysta z systemu internetowego eFitness, w którym Uczestnicy zajęć mogą się zarejestrować i dokonać rezerwacji na zajęcia.
 2. Uczestnik posiadając konto w systemie eFitness podaje dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 3. Dane osobowe Uczestników wykorzystywane są tylko na potrzeby Studia, dostęp do nich ma eFitness Sp. Z o.o. odpowiadający za ich bezpieczeństwo, Biuro Rachunkowe w przypadku wystawienia faktury oraz podmiot zapewniający elektroniczne usługi płatnicze.
 4. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres świadczenia usługi oraz po jej zakończeniu w celach: a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi; b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom; c) maksymalnie przez okres 10 lat.
 5. Studio kontaktuje się z Uczestnikami zajęć drogą mailową lub telefoniczną w celach związanych z organizacją zajęć oraz aktualną własną ofertą.
 6. Uczestnik może dokonywać zmian danych osobowych poprzez system eFitness lub zlecając te zmiany Recepcji Studia.
 7. Dostęp do danych osobowych ma Recepcja Studia. Dostęp do własnych danych ma każdy Uczestnik zajęć.
 8. Za bezpieczeństwo danych odpowiada eFitness Sp. z o.o. zgodnie z:
  – ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000),
  – wymogami określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
  – ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1402 ze zm.)

Postanowienia końcowe

 1. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Studia, Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Przez podpisanie niniejszego regulaminu, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z nim, zrozumiał i akceptuje wszystkie warunki, a także zobowiązuje się je przestrzegać.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Studia Terapia poprzez publikację zdjęć i filmów z zajęć i eventów organizowanych przez Studio.
 3. Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku gdy liczba zapisanych uczestników będzie mniejsza niż 3 osoby lub w sytuacjach losowych. Studio będzie informowało z odpowiednim wyprzedzeniem o odwołaniu zajęć.
 4. W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora, Studio Terapia zastrzega sobie prawo, do wyznaczenia innego prowadzącego zajęcia w zastępstwie, bez konieczności wcześniejszego informowania Uczestników.
 5. Studio Terapia zastrzega sobie prawo do redukcji liczby zajęć w okresie wakacyjnym i świątecznym.
 6. Grafik zajęć może ulec zmianie.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.
 
 

Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do niniejszego regulaminu. Studio Terapia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do Regulaminu. Naruszenie regulaminu upoważnia Studio do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez możliwości zwrotu pieniędzy za pozostałe wejścia. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.